Privacyverklaring Eibergs FotografenGilde


Algemeen:

Fotoclub het Eibergs FotografenGilde (in het vervolg EFG) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit document legt het EFG daarom helder en transparant vast hoe het omgaat met de persoonsgegevens van haar leden.

Het EFG heeft geen bestuur en heeft uitsluitend leden.

Het EFG legt we in deze privacyverklaring vast welke persoonsgegevens  worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website htps://www.eibergsfotografengilde.nl.

De verwerking van jouw persoonsgegevens is beperkt tot enkel díe gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.

Het EFG vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming als we deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het EFG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Het EFG geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen.

De leden van het EFG zijn op de hoogte van hun rechten omtrent hun persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Alle leden van de het EFG worden geacht zich te houden aan deze privacyverklaring.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens van het EFG worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

  • Het uitnodigen van de leden voor de volgende clubavond
  • Communicatie over uitnodigingen met betrekking tot organiseren van outdoor fotoactiviteiten.
  • Interne communicatie binnen de vereniging tussen de leden onderling vanwege de doelstelling om in clubverband te fotograferen. Hiertoe is binnen de website de ”Leden Galerij” uitsluitend toegankelijk voor de leden van het EFG.
  • Het opdracht geven aan derden / voor het herinneren van de aanlevering van foto’s.
  • Voor het innen van de bijdrage van de kosten voor de website.
  • De persoonsgegevens die worden verwerkt/gebruikt, zijn:
    • Voor- en achternaam
    • E-mailadres

Het EFG verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen:

De webmaster beheert de gegevens in de website. Alleen de webmaster is geautoriseerd tot het doen van mutaties.

Het Eibergs FotografenGilde gebruikt voor de website een aantal technieken / procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s voor de leden goed beschermd zijn tegen indringers (hackers), zoals de uitvoering van de aangekondigde Joomla updates.

Joomla is de software waarmee de website van het EFG is gebouwd.

Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het EFG bewaart je persoonsgegevens gedurende jouw lidmaatschap van de club. Het EFG verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de het EFG.

Klachten

Het EFG wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zoals eerder vermeldt neemt het EFG de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de webmaster teneinde dit te bespreken in een bijeenkomst van de club.

SSL / TLS (Transport Layer Security)

De website van Het Eibergs FotografenGilde werkt met SSL/ TLS (zie het slotje in de browser). Dit behelst de “encryptie van verbinding” tussen jouw computer en de website.
Tevens weetje zeker dat je met de website van het Eibergs FotografenGilde communiceert en niet met een indringer.

Wachtwoord sterkte:

Voor het inlog wachtwoord van de leden geldt een minimum sterkte; dit is de lengte en complexiteit van het wachtwoord. De leden kunnen hun wachtwoord vernieuwen om aan deze eisen te voldoen.

Maximaal aantal inlog pogingen

Het inloggen wordt beschermd tegen zogenaamde “brute force attacks”.
Dit zijn aanvallen waarbij een aanvaller probeert het wachtwoord te raden door eindeloos te proberen in te loggen. Na enkele foute inlogpogingen wordt de aanvaller geblokkeerd.